Verzendingsinformatie icoon

Verzendingsinformatie

We kunnen onze producten direct naar uw vestiging laten verzenden of uw kunt uw eigen transportpartner gebruiken om uw producten af te halen bij een van onze vestigingen. 

ALLEEN VOORBEREIDING

Wanneer u uw bestelling door uw eigen transportpartner wilt laten ophalen, kunt u bij het invullen van uw aanvraag ‘Alleen voorbereiding’ inschakelen. In dat geval brengen we een voorbereidingstarief van 1,95% van de totale waarde van de bestelling in rekening. We zorgen dat uw producten gereed zijn wanneer uw transportpartner bij onze vestiging arriveert. Bij de voorbereiding is het afdrukken van een transportlabel inbegrepen. Dit kunt u gebruiken als onderdeel van uw bestelling. Verpakking is niet inbegrepen en wordt tegen kostprijs in rekening gebracht voor verzendingen van meer dan 23kg.

U kunt uw verzending ook bij ons komen ophalen. U krijgt een kop warme koffie terwijl uw goederen veilig worden ingeladen.

LEVERINGSVOORWAARDEN

1.1 Levering vindt plaats af fabriek, vestigingsplaats opdrachtnemer, conform Incoterms 2010. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan de opdrachtgever.

1.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen berust op dat moment bij de opdrachtgever. De opdrachtgever kan zich tegen deze risico's verzekeren.

1.3 Indien er sprake is van ruiling en de opdrachtgever houdt de in te ruilen zaak in afwachting van levering van de nieuwe zaak, dan blijft het risico van de in te ruilen zaak bij de opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld. aannemer. Indien opdrachtgever de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze zich bevond toen de overeenkomst tot stand kwam, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.

2.1 Wijzigingen in het werk leiden in ieder geval tot meer- of minderwerk indien:

a. er een wijziging is in het ontwerp, de specificaties of specificaties;

b. de door de opdrachtgever verstrekte informatie komt niet overeen met de werkelijkheid;

c. Geschatte hoeveelheden verschillen meer dan 10%.

2.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

2.3 De opdrachtgever is verplicht de prijs van het meerwerk als bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van de opdrachtgever op een van de volgende tijdstippen te voldoen:

a. als het meerwerk zich voordoet;

b. gelijktijdig met de betaling van de hoofdsom;

c. op de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

2.4 Indien de som van het minderwerk die van het meerwerk overtreft, mag de opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil aan de opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling is niet van toepassing op minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van de opdrachtnemer.

3.1 Opdrachtgever draagt ​​er zorg voor dat Opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij wordt voorzien van de voor de uitvoering van zijn werkzaamheden benodigde faciliteiten, zoals:
a. gas, water en elektra;
b. verwarming;
c. afsluitbare, droge opbergruimte;
d. Voorzieningen voorgeschreven op grond van de Arbowet en -regelgeving.

3.2 De opdrachtgever draagt ​​het risico en is aansprakelijk voor schade in verband met verlies, diefstal, verbranding, beschadiging van zaken van opdrachtgever, opdrachtnemer en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of tijdens de werkzaamheden gebruikte apparatuur, die gevestigd op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

3.3 De opdrachtgever is verplicht zich afdoende te verzekeren tegen de in lid 2 van dit artikel genoemde risico's. Daarnaast dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een verzekering tegen het arbeidsrisico van de te gebruiken apparatuur. De opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste verzoek een kopie van de premie te zenden. In geval van schade is de opdrachtgever verplicht dit terstond aan zijn verzekeraar te melden voor verdere afhandeling en afwikkeling.

3.4 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen als omschreven in de vorige leden van dit artikel niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen en de planning van opdrachtnemer voldoet. staat dit toe. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor Opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeit.

4.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
a. als de opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. indien het werk door de opdrachtgever in gebruik is genomen. Indien de opdrachtgever een deel van het werk in gebruik neemt, wordt dat deel als opgeleverd beschouwd;
c. indien opdrachtnemer aan opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld dat het werk is opgeleverd en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk heeft medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d.w.z. indien de opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

4.2 Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen onder opgave van redenen. De opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.

4.3 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk, veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

REGISTREER VOOR DE BESTE ERVARING

Bekijk prijzen, speciale kortingen, voorraadposities en boek onderdelen

Log in of vraag een account aan >

You are using an outdated browser.
Please upgrade your browser to improve your experience.